Rekrutacje
/direct search

Rekrutacje
/direct search

Zajmujemy się identyfikacją i doborem kandydatów w oparciu o wieloetapowy proces rekrutacyjny. Pomagamy w znalezieniu doskonale wykwalifikowanej kadry, oceniamy kompetencje tych już zatrudnionych, wspieramy w rozwoju zawodowym poprzez realizację indywidualnie dopasowanych projektów z obszaru kapitału ludzkiego.

wyłaniamy talenty

Szukamy osób o nietuzinkowej osobowości, motywacji i doświadczeniu.

koncentrujemy się na potrzebach

Staramy się bardzo dokładnie poznać strukturę wewnętrzną firmy i wymagania stanowiska w celu zharmonizowania strategicznego celu firmy
z aspiracjami zawodowymi Kandydata.

polecamy kandydatów, których dobrze znamy

Dzięki partnerskiemu systemowi współpracy budujemy z kandydatami długotrwałe relacje poznając dokładnie ich potencjał i oczekiwania.

zwracamy uwagę na osobowosć i motywację

Jesteśmy przekonani, że o sukcesie kandydata decydują w dużej mierze miękkie kompetencje.

wysoka skuteczność

Naszym atutem jest duża efektywność i szybkość działania przy zachowaniu najwyższych standardów zarówno w kontakcie z klientem jak i kandydatem.

wyłaniamy talenty

Szukamy osób o nietuzinkowej osobowości, motywacji i doświadczeniu.

koncentrujemy się na potrzebach

Staramy się bardzo dokładnie poznać strukturę wewnętrzną firmy i wymagania stanowiska w celu zharmonizowania strategicznego celu firmy
z aspiracjami zawodowymi Kandydata.

polecamy kandydatów, których dobrze znamy

Dzięki partnerskiemu systemowi współpracy budujemy z kandydatami długotrwałe relacje poznając dokładnie ich potencjał i oczekiwania.

zwracamy uwagę na osobowosć i motywację

Jesteśmy przekonani, że o sukcesie kandydata decydują w dużej mierze miękkie kompetencje.

wysoka skuteczność

Naszym atutem jest duża efektywność i szybkość działania przy zachowaniu najwyższych standardów zarówno w kontakcie z klientem jak i kandydatem.

METODY REALIZACJI PROJEKTU

METODY REALIZACJI PROJEKTU

Poszukiwania bezpośrednie (Direct / Executive Search) – Systematyczna, wielokanałowa identyfikacja zgodnych z profilem stanowiska kandydatów nie poszukujących aktywnie pracy i nie odpowiadających na ogłoszenia. Wykorzystywana przy obsadzaniu stanowisk menedżerskich (Excecutive Search) i specjalistycznych (Direct Search).

Własna baza Kandydatów –Analiza własnej, rozbudowanej bazy danych potencjalnych Kandytatów, z którymi możemy niezwłocznie podjąć kontakt.

Networking – Budowa i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych w celu wymiany informacji i wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej oraz budowania pozytywnego wizerunku na rynku.

Działania w mediach społecznościowych – Promowanie oferty i dotarcie do kandydatów wykazujących różnorodne formy aktywności w mediach społecznościowych.

Ogłoszenia w ogólnopolskich i branżowych portalach pracy – Profesjonalne redagowanie i publikacja ogłoszeń w oparciu o oczekiwania Klienta i nasze wieloletnie doświadczenie na rynku pracy w wyselekcjonowanych portalach pracy.

Metody i narzędzia selekcyjne

Metody i narzędzia selekcyjne

Podstawą do określenia kluczowych kwalifikacji i kompetencji na danym stanowisku jest opis stanowiska pracy. Na jego bazie przygotowany zostaje profil idealnego kandydata, a następnie, w zależności od stanowiska, dobierane są różne metody selekcyjne, pomocne przy wyłanianiu osób o kompetencjach odpowiadających w największym stopniu profilowi.

W Talent Solution korzystamy z takich narzędzi rekrutacyjnych, które pozwalają nam jak najlepiej poznać kompetencje Kandydata. Należą do nich:

Wywiad epizodyczny (behawioralny) –Metoda koncentrująca się na zbieraniu informacji na temat przeszłych zachowań kandydata, powiązanych z diagnozowanymi kompetencjami. Głównym założeniem jest twierdzenie, że przeszłe zachowania i osiągnięte wyniki wskazują trendy zachowań danej osoby w przyszłości. Wywiad behawioralny oparty jest na modelu STAR.

Studia przypadkówCase Study, czyli studium przypadku to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim może spotkać się pracownik w czasie pracy na danym stanowisku. Praktyczny sposób na poznanie rzeczywistych kompetencji kandydata.

Testy umiejętności/wiedzy – Wystandaryzowany sposób sprawdzania poziomu określonych umiejętności i wiedzy kandydata, obejmujący między innymi badanie poziomu znajomości języków obcych, test inteligencji, sprawdzenie wiadomości z danej dziedziny.

Ośrodki oceny (Assessment Center) – Wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy realizujący określone zadania są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetencyjnych (asesorów). Umożliwia wyłonienie osób o ponadprzeciętnych cechach i umiejętnościach spośród ogółu kandydatów.

Testy psychologiczne – Szeroki wachlarz testów psychologicznych, wspierających proces badania cech osobowości, predyspozycji kandydatów, motywacji i innych istotnych przy doborze kandydatów obszarów.

Wszystkie stosowane przez nas techniki są profesjonalnie przygotowane i bazują na sprawdzonych, najwyższych światowych standardach HR. Zapraszani na spotkania kandydaci posiadają komplet informacji o przebiegu i uczestnikach poszczególnych etapów procesu rekrutacji.

Korzyści ze współpracy z Talent Solution

Jedynie najlepsi kandydaci – Rekomendujemy gruntownie wyselekcjonowanych kandydatów wyróżniających się nietuzinkową osobowością, oczekiwanymi kompetencjami i wysokim poziomem motywacji.

Sprawdzone talenty  Budujemy z kandydatami długotrwałe relacje, co pozwala nam poznać dokładnie ich potencjał i oczekiwania.

Kompleksowa weryfikacja – Stosujemy szeroki wachlarz zróżnicowanych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta narzędzi wspierających wyłanianie zgodnych z profilem stanowiska kandydatów.

Doradztwo – Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w ustaleniu profilu stanowiska w odniesieniu do wymogów firmy i pogłębionej analizy sytuacji rynkowej

Poufność procesu – Docieramy bezpośrednio do najlepszych kandydatów zachowując wszelkie standardy poufności procesu.

Wsparcie przy finalnym wyborze – Służymy pomocą w aranżowaniu, jak i prowadzeniu bezpośrednich rozmów Klienta z wybranymi kandydatami.

Weryfikacja referencji – Badamy przebieg kariery zawodowej w oparciu o referencje i rekomendacje z wcześniejszych miejsc pracy kandydata.

Wysoka skuteczność i szybkość – Nasze działania cechuje duża efektywność i szybkość działania przy zachowaniu najwyższych standardów kontaktu z klientem i kandydatem.

Brak ryzyka – Oferujemy gwarancję wykonanej usługi.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
w sprawie szczegółów oferty