Badanie zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania
pracowników

Zaangażowanie pracowników jest kluczowym wyznacznikiem sukcesu organizacji, motorem napędzającym efektywność organizacyjną i wydajność kapitału ludzkiego. 

Naszym klientom oferujemy rozwiązania umożliwiające diagnozę i wykorzystanie czynników motywujących pracowników, unikalnych dla ich organizacji.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Identyfikacji czynników wpływających na wydajność pracowników w danej organizacji
 • Wskazanie mocnych i słabych stron w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i relacji wewnątrz organizacji
 • Opracowania i wdrażania skutecznych strategii zwiększenia efektywności kapitału ludzkiego
 • Cyklicznych pomiarów badań satysfakcji i zaangażowania pracowników

Identyfikacja czynników motywujących umożliwi zaplanowanie i podjęcie działań powodujących podniesienie zaangażowania pracowników, zwiększenie ich efektywności i identyfikacji z firmą.

BADANIE CZYNNIKÓW MOTYWUJĄCYCH I POSTAW PRACOWNICZYCH

Identyfikacja czynników motywujących w danej organizacji umożliwi zaplanowanie i podjęcie działań powodujących podniesienie zaangażowania pracowników, zwiększenie ich efektywności i identyfikacji z firmą.

Opracowujemy narzędzia badawcze, indywidualnie dostosowane do potrzeb danej organizacji. 

Badane są kluczowe czynniki wpływające na poziom satysfakcji z pracy, m.in. komunikacja i współpraca w zespole, możliwość rozwoju, wynagrodzenie, relacja z przełożonymi, bezpieczeństwo pracy. Badanie może być prowadzone zarówno dla całej organizacji, jak też dla wybranych działów. 

  Kiedy przeprowadzić badanie? 

  • dynamiczny rozwój organizacji
  • istotne zmiany w organizacji (fuzje, zmiany w strukturze, zwolnienia, zmiany w systemie wynagrodzeń)
  • sytuacje konfliktowe w organizacji
  • obniżenie jakości pracy
  • spadek zaangażowania pracowników 
  • problemy personalne (wysoka absencja pracownicza, duża fluktuacja kadr)

   Korzyści z prowadzonych badań

   • Zdefiniowanie czynników wpływających na podniesienie zaangażowania pracowników
   • Rozpoznanie problemów i słabych stron organizacyjnych i interpersonalnych firmy
   • Zdiagnozowanie zagrożeń odejść pracowników
   • Poznanie opinii pracowników o firmie i jej produktach
   • Ocena stopnia identyfikacji pracowników z firmą, jej celami
   • Zapoznanie się z oceną przełożonych/ liderów
   • Zoptymalizowanie pracy i zwiększenie efektywności produkcji
   • Określenie przyczyn zakłóceń w przepływie informacji
   • Poznanie konfliktów istniejących w firmie oraz ich przyczyn
   • Poznanie nastrojów panujących wśród pracowników

    Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
    w sprawie szczegółów oferty